Vurderingsmetoden MIM

Jeg tilbyder en form for udredning, som igennem legeopgaver er i stand til at belyse en følelsesmæssig og tilknytningsmæssig relation til primærperson. Vi kan belyse og redegøre for både barnet og den voksnes udviklingspotentiale og ressourcer og mangel på samme.

MIM (Marschak Interaction Method) anvendes i de sammenhænge, hvor et barn ikke trives i de relationelle forhold. Fokus i undersøgelsesfeltet i MIM er de dyadiske mikroreguleringsprocesser. Hermed er det de grundlæggende og allermindste detaljer i mellemmenneskelig samspil, der holdes under lup – mikroskopisk samspilskompetencer, som optimalt stimuleres og udfoldes i de intensive sociale interaktioner mellem omsorgsperson og barnet. Ligeledes kan man få afdækket den nærmeste udviklingszone, og se om der er et udviklingspotentiale i relationen mellem primærperson og barnet.

Denne test kan ikke stå alene i en §50 undersøgelse eller i en anbringelse sag, men er et godt redskab til en hurtig indsigt i at få belyst barnets følelsesmæssige og tilknytningsmæssige relation til primærpersonen og primærpersonens følelsesmæssige og tilknytningsmæssige relation til barnet. Ligeledes en grundig beskrivelse af indsatsen gældende både primærperson og barn, ud fra hvor der er udviklingspotentiale (windows of oppurtunity).

En MIM indeholder

  • Forberedelse til primærpersonen ( forældre, plejeforældre, adoptivforældre, pædagoger. )
  • Tilrettelæggelse af MIM
  • Anvendelse af video
  • Set-up
  • Afsluttende interview på MIM-sessionen
  • Forberedelse af feedback – sessionen.
  • Rapportskrivning
  • Overlevering til kunden.

Pris:

12.500 kr. pr. MIM (eks. moms)
Kørsel: 850 kr. pr. brugt time.

MIM undersøgelse

MIM er en struktureret legebaseret observationsteknik. Den er særlig anvendelig, når formålet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvordan primærpersoner – barn relationen påvirker barnets udvikling. Metoden kan anvendes på børn i alle aldre sammen med deres primær voksne. MIM er en kvalitets metode og i sit udgangspunkt et praktisk klinisk instrument, som er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay og fuldt forenelig med den tilknytningsteoretiske tankegang.

MIM undersøger den overordnede kvalitet og natur af relationen mellem børn og primærperson. Det er hermed styrkerne og sårbarhederne i den nære relation mellem primærperson og barn, som bringes frem i lyset. Det være relationen mellem biologiske forældre og barn, adoptivforældre og barn, stedforældre og barn, plejeforældre, pædagog og barn. MIM kan også anvendes i forhold til familiens indbyrdes relationer og søskende relationer, ligesom den er en hjælp til at få svar på, hvordan to forældre interagerer, når de hver især skal relatere sig til deres barn, og hvordan to eller flere søskende kan fremkalde forskellige responser hos den samme forælder.

MIM består af en række enkle opgaver, som primærperson og barn udfører sammen. Opgaverne er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fire dimensioner af forældre- barn- interaktion: struktur, engagement, omsorg og udfordring.

Beskrivelse af metoden:

MIM kan via de dyadiske mikroreguleringsprocesser dokumentere de mest grundlæggende og allermindste detaljer i mellemmenneskeligt samspil.

Der er 4 elementer som observeres:

Struktur:

Primærpersoner som er forudsigelige og pålidelige, giver barnet en oplevelse at en tryg og sikker base. Passende struktur bibringer budskabet: ”Du kan føle dig sikker hos mig, for jeg passer på dig”. Det giver barnet mulighed for at nyde fysisk og følelsesmæssig sikkerhed, at forstå og lære om sit miljø og at udvikle evnen til selvregulering og selvkontrol.

Mange primærpersoner, som er dårlig regulerede, eller som har uforløst sorg eller traumer, finder det vanskeligt at sætte grænser. Forældrene giver for meget magt til deres barn. Opgaven med struktur er beregnet til at undersøge forældrenes evne til at organisere interaktionen på måder, som tilvejebringer regulering og bibringer en fornemmelse af tryghed og sikkerhed hos barnet. Desuden ses på barnets evne til at acceptere denne struktur.

Ud fra observationerne af MIM opgaverne får man indsigt i, hvilke egenskaber den voksne har i forhold til at sikre strukturen i sit samvær med barnet på en måde, som passer til barnets udviklingsniveau – og om barnet accepterer den voksnes lederskab. Her vil fremgå om dyaden har brug for hjælp, idet samspillet mellem barn og den voksne er asymmetrisk – eks. manglende grænsesætning, disorganiseret eller kaotisk interaktion, forældrene lægger ansvaret på barnet osv. osv..

Muligheden for hvordan der kan sættes ind og arbejdes med strukturen, vil blive meget tydelig.

Engagement:

Denne øvelse vil vise hvordan den voksne formår at engagere sig i barnets udviklingsniveau og følelsesmæssige tilstand, som betyder at der opstår mulighed for følelsesmæssig afstemning og synkronisering i interaktionen.

I engagementet vil man via MIM kunne se, om den voksne er i stand til at engagere barnet og samarbejde på passende vis, således at barnet lærer forsat at synkronisere og følelsesmæssigt afstemme sig.

MIM kan vise om den voksne har vanskeligheder ved at engagere sig, eller lader barnet få lov til at udfolde sig selvstændig via leg, om barnet ikke vil lade den voksne komme for tæt på, om den voksne projicerer sine egne følelser over på barnet, om barnet er for alvorligt osv. osv..

Her er der mulighed for at se, om den voksne har empati, og/eller er i stand til at engagere sig i barnet. Om der er samklang fysisk og følelsesmæssigt imellem den voksne og barnet. Og/eller om den voksne matcher det niveau af stimuli, som barnet er i stand til at tolerere.

Omsorg:

Sunde forældre er varme, kærlige, beroligende, trøstende og omsorgsfulde. De skaber sikre og trygge rammer til barnets udviklingspotentiale.

Opgaven med fokus på omsorg er beregnet til at undersøge den voksnes evne til, at respondere på barnets behov for omsorg, svarende til dets udviklingsniveau og til situationen. Ligeledes til at undersøge den voksnes evne til at anerkende spændings- og stresstilstand i barnet og til at respondere på en beroligende og omsorgsfuld måde i bestræbelse på at hjælpe barnet med at håndtere tilstanden. Herudover undersøges barnets evne til at acceptere den voksnes omsorg og til selv at søge trøst hos den voksne. Endelig rettes der også fokus på barnets evne til at drage omsorg for sig selv og regulere sig selv på et passende udviklingsniveau.

Under hele MIMén er det muligt at observere, hvordan den voksnes kompetence er, i forhold til at hjælpe barnet med at håndtere stress. Herudover inviteres der i nogle aktiviteter bevidst til en stressende situation med det formål at se, hvordan den voksne og barnet håndterer udfordringen. Endelig kan der indhentes megen information om omsorgsdimensionen i overgangene mellem de forskellige aktiviteter.

I disse opgaver, ser man hvordan den voksne responderer følelsesmæssigt på barnets behov. Om den voksne er i stand til at give omsorgsfuld berøring, fysisk kontakt og tage sig af barnet. Man kan observere om barnet er i stand til at acceptere, berøring, fysisk kontakt og omsorg. Beder den voksne om omsorg fra barnet. Accepterer barnet dens voksnes hjælp til at reducere stress osv. osv..

Udfordring:

Sunde voksne opmuntrer børn til at komme videre, til at anstrenge sig en smule og blive mere uafhængige. Dimensionen indbefatter aktiviteter, igennem hvilke den voksne stimulerer udviklingen, støtter udforskninger, tilskynder fremskridt, udviser passende forventninger og finder glæde ved barnets præstationer. Erfaringer med passende udfordringer giver barnet en fornemmelse af mestring og gør, at barnet udvikler realistiske forventninger til sig selv.

Med MIM vil man kunne se, om den voksne er i stand til at hjælpe barnet til at gennemføre de udfordringer som ligger udenfor barnets niveau. Samt hvis den voksne har et upassende forventningsniveau – som gør det vanskeligt for vedkommende at afstemme sig i forhold til barnets udviklingsniveau.

Opgaven med at have fokus på udfordring er beregnet til at undersøge den voksnes evne til at stimulere barnets udvikling. Til at spore udviklingsmæssige passende forventninger og til at vise glæde ved barnets præstationer. Barnets evne til at respondere på udfordringen undersøges ligeledes.

Hvornår kan MIM anvendes?

MIM kan anvendes til at præcisere og nuancere de mikroskopiske samspilskompetencer i den dyadiske relation. Hvad enten MIM benyttes som optakt til behandling eller indgår som en del af testbatteriet i kliniks undersøgelsessammenhæng, kan MIM anvendes til at undersøge primærperson og barnets ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til at være i kontakt med deres følelser og med hinanden.

Via dimensionerne kan man meget detaljeret og præcist beskrive de mangelfulde områder af relationen, ligesom man på minutiøs vis kan præcisere de ressourcer, som primærperson og barn hver især bidrager med i samspillet, og som der med fordel kan bygges videre på i relationen. Hermed baner MIM nye veje i forhold til at blive skarpe på at iagttage byggestenene i mellemmenneskeligt samspil. For børn, hvis udvikling er utilstrækkelig eller mangelfuld, er det af afgørende betydning at kunne begrebsliggøre, hvorledes nuancerne i de grundlæggende samspilskompetencer kan udfoldes og stimuleres. På den baggrund har MIM mange kvaliteter at byde ind med, som kan være med til at målrette og effektivisere interventionerne i forhold til sårbare børn og familier.

Jeg er certificeret neuroaffektiv psykoterapeut hos Susan Hart, hvilket indebærer at jeg er blevet trænet i at arbejde med netop denne metode, og igennem certificeringen trænet i at arbejde med nervesystemets neroaffektive placering og kvalitet.

Jeg samarbejder med

Psykoterapeut Mary Argjaboda

Familie- og psykoterapeut Hanne Laugaard-Jacobsen

Familie- og psykoterapeut Susanne Dam

Kontakt migog hør mere